Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

Учредителен акт

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  П Р О Т О К О Л

Днес, 09.09.2011 г., в гр. София се проведе учредително събрание за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел по чл. 33 от ЗЮЛНЦ – Фондация с наименование “Фондация Енчо Керязов”.

На учредителното събрание присъстват лично следните учредители:

1. Енчо Ангелов Керязов, с ЕГН: 731015****
2. Христо Стефанов Мутафчиев, с ЕГН: 690404****
3. Йордан Йовчев Йовчев, с ЕГН: 730224****
4. Анжела Георгиева Димитрова, с ЕГН: 661118****
5. Красимир Димитров Стойчев, с ЕГН: 600516****

Събранието протече при следния единодушно приет дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Фондация “Фондация Енчо Керязов” като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в обществена полза.
2. Обсъждане и приемане на подготвения проект за Устав на Фондацията.
3.Избор на Управителен съвет, Председател и Изпълнителен директор на Фондацията.

По т.1. от дневния ред Учредителите с еднодушие на основание чл.1 и чл.33 от ЗЮЛНЦ, взеха следното

РЕШЕНИЕ:

УЧРЕДЯВАТ ФОНДАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, с наименование “Фондация Енчо Керязов”, което ще осъществява дейност в обществена полза.

По т.2 от дневния ред, се постави на разглеждане подготвения проект за Устав на Фондацията. След обсъждане на залегналите в него устройствени правила и предвид факта, че той съдържа всички реквизити, изискващи се от ЗЮЛНЦ, учредителите с единодушие взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМАТ УСТАВА НА ФОНДАЦИЯ „ЕНЧО КЕРЯЗОВ”.

По т.3 учредителите избраха първия Управителен съвет на Фондацията в състав от петима души, Председателя на Фондацията и Изпълнителният директор на Фондацията. След проведеното гласуване, Събранието на учредителите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА Фондация „Енчо Керязов” В СЪСТАВ:

1. Енчо Ангелов Керязов, с ЕГН: 731015****
2. Христо Стефанов Мутафчиев, с ЕГН: 690404****
3. Йордан Йовчев Йовчев, с ЕГН: 730224****
4. Анжела Георгиева Димитрова, с ЕГН: 661118****
5. Красимир Димитров Стойчев, с ЕГН: 600516****

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ЕНЧО КЕРЯЗОВ”, КОЙТО СЪГЛАСНО УСТАВА Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРАВО : ЕНЧО АНГЕЛОВ КЕРЯЗОВ, КАТО ГО ОВЛАСТЯВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „ЕНЧО КЕРЯЗОВ”.

ИЗБИРА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ „ЕНЧО КЕРЯЗОВ”, АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, КАТО ГО ОВЛАСТЯВА СЪГЛАСНО УСТАВА, ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „ЕНЧО КЕРЯЗОВ” ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СВЕТ ЕНЧО АНГЕЛОВ КЕРЯЗОВ.

Въз основа на горните решения, по силата на които се създаде ново юридическо лице и бяха определени неговата структура и органи, Учредителите възлагат на новоизбрания председател и/или Изпълнителният директор да пристъпи към съдебна регистрация.
Поради изчерпване на дневния ред, учредителното събрание се закри.

Настоящият протокол се състави и подписа в 6 /шест/ еднообразни екземпляра – по един за всеки от учредителите и един за архива на Фондацията.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И :

1. Енчо Ангелов Керязов /………………………………/

2. Христо Стефанов Мутафчиев /………………………………/

3. Йордан Йовчев Йовчев /………………………………/

4. Анжела Георгиева Димитрова /………………………………/

5. Красимир Димитров Стойчев /………………………………/

Протокол №2 от 10.11.2011 г.
Протокол №3 от 10.01.2012 г.
Протокол №4 от 06.02.2012 г.
Протокол №5 от 12.03.2012 г.
Протокол №6 от 26.03.2012 г.
Протокол №7 от 13.09.2012 г.
Протокол №8 от 01.10.2012 г.
Протокол №9 от 07.01.2013 г.
Протокол №10 от 20.03.2013 г.
Протокол №11 от 10.06.2013 г.
Протокол №12 от 01.09.2013 г.
Протокол №13 от 24.03.2014 г.
Протокол №14 от 03.09.2014 г.