Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

Устав

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Учредяване

„Фондация Енчо Керязов“ е учредена от Енчо Ангелов Керязов, роден в гр. Елхово, на 15.10.1973 г., с учредителен акт на 09.09.2011 г.

Чл. 2. Наименование

Името на Фондацията е Енчо Керязов, което на латиница се изписва така: Encho Keryazov.

Чл. 3. Статут

„Фондация Енчо Керязов“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Чл. 4. Седалище

Седалището на „Фондация Енчо Керязов“ е гр. София, с адрес на управление: София, 1000, пл. „Народно събрание” № 12.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5. Предмет на дейност

„Фондация Енчо Керязов“ е неправителствена организация, независима от държавните органи, от политически партии и религиозни формирования и осъществява своята дейност изключително чрез демократични средства, съобразно действащото в Република България законодателство.

„Фондация Енчо Керязов“ може да се присъединява към други неправителствени формирования със сходен предмет на дейност, както и да поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина. Фондацията може да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и извън нея по предвидения в закона ред. Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност се урежда съгласно вътрешните правила на Фондацията, залегнали в този устав.

Чл. 6. Цели

 • Да представя в публичното пространство българският цирк като сценично изкуство с национална значимост и утвърждава достойнствата му в ценностната система на нацията.
 • Да популяризира постиженията на българските циркови артисти през годините и намира практики за съхраняване на създаденото от тях културно наследство за поколенията.
 • Да открива и подпомага талантливи деца и младежи в усилията и стремежа им да развиват своите заложби и потенциал в сферата на културата и спорта, науката и технологиите, здравословният начин на живот и екологията.
 • Да стимулира както материално, така и морално, творческите търсения на млади дарования с успешни изяви и челни награди от конкурси, фестивали, олимпиади и състезания в избраните от тях области.
 • Да повишава адаптивността в търсенето и намирането на информация за събития, както и да насърчава свободния обмен на идеи, касаещи млади таланти в областта на дисциплини с хуманитарна и интелектуална насоченост.
 • Да разработва и реализира ефективни практики с цел стимулиране интереса на деца и младежи към системни и последователни занимания с различни спортни дисциплини и категории изкуство.
 • Да инициира, организира и участва в кампании на национално ниво за физическото, духовното и интелектуалното развитие на подрастващото поколение, както и възпитаването му в духа на традиционните български ценности и добродетели.

Чл. 7. Дейности

 • Създаване на специален Благотворителен фонд в полза на програмите и мероприятията на Фондацията.
 • Организиране и провеждане на дарителски кампании и благотворителни събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на Фондацията.
 • Отпускане на персонални стипендии и оказване на друг вид допълнителна финансова помощ за деца и младежи, влезли в дарителска програма или друг благотворителен проект на Фондацията.
 • Подпомагане участието на талантливи български деца и младежи на конкурси, фестивали, спортни състезания и хуманитарни олимпиади и др. подобни форуми.
 • Иницииране и реализация на всякакъв вид сценични изяви и др. спортно-културни събития с цел набиране на средства за осъществяване на текущи проекти и програми на Фондацията.
 • Организиране на дискусии и семинари, конференции и кампании от национален и международен мащаб по общи и конкретни инициативи на Фондацията.
 • Осъществяване на застъпнически и лобистки кампании в активно сътрудничество и партньорство с институциите, бизнеса, неправителствения сектор, частни лица, както в страната, така и в чужбина.

Чл. 8. Финанси

Имуществото на „Фондация Енчо Керязов“ се образува от предоставеното такова при учредяването й, както и от всички други последващи завещания и парични дарения без условия и тежести и други пожертвования в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица и организации, които подкрепят целите или участват в дейностите на Фондацията.
За осъществяване на своята дейност „Фондация Енчо Керязов“ използва всички приходи от организации или физически лица за това. Постъпленията в банковите сметки на Фондацията се разпределят по предназначение, съгласно волята на дарителите. Освен учредителното дарение, основните видове източници за финансиране могат да бъдат:

 • парични средства в левове и валута
 •  всякакъв вид имущества
 •  спонсорства и субсидии
 • имуществени и неимуществени завещания
 • произведения на изкуството
 • права върху интелектуална собственост
 • всички видове сценични изяви
 • лотарии и други подобни игри
 • вещни и имуществени права
 • държавни ценни книжа и борсови акции
 • доходи от допълнителна стопанска дейност
 • др. спомоществования, разрешени от закона

Всички безвъзмездни постъпления се вписват в Регистър на даренията и завещанията, а на дарителите се издават Удостоверения за дарение.
С дохода от имуществото си и предоставените й средства, Фондацията:

 • издирва и подпомага, или инициира и осъществява проекти и програми, както на Фондацията, така и на други външни сдружения
 • осъществява законна дейност за привличане на средства и имущество, които да се използват за изпълнението на целите на Фондацията
 • провежда информационна, изследователска и други дейности за популяризиране целите и дейностите на Фондацията у нас и в чужбина
 • извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона за постигане на целите си

Разходването на имуществото и средствата на Фондацията става по предварително приети от нейния УС програми и проекти, съгласно вътрешните правила за осъществяване целите и дейностите на Фондацията. Не се приемат дарения и завещания, спонсорства и друг вид финансирания, ако те влизат в противоречие с етичния кодекс на Фондацията или действащото законодателство в Република България, съгласно ЗМИП и ЗМФП.

„Фондация Енчо Керязов“ може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния й предмет на дейност и да използва приходите от нея за постигане на определените в този Устав цели, без възможност за разпределяне на печалба.

Предмет на допълнителна стопанска дейност са:

 • консултантска, научно-изследователска, развойна и внедрителски дейности в областта на културата и спорта, образованието и здравеопазването, науката и технологиите, здравословния начин на живот и екологията
 • подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и материали, свързани с целите на Фондацията.
 • подготовка и реализация на платени обучения, семинари, информационна и издателска дейност и други форми, подпомагащи целите на Фондацията
 • други стопански дейности, които не са в разрез с целите и дейностите на Фондацията и не са забранени от ЗЮЛНЦ

Финансовата година на Фондацията започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка календарна година. Финансовият директор ежегодно изготвя Годишния отчет за финансовата дейност на Фондацията, който съдържа подробна информация за движението на паричните потоци през изминалата година. Той се изготвя и заверява от експерт-счетоводител, одобрява се от Управителният съвет на редовно заседание, предоставя се на Централния регистър и се публикува в сайта на Фондацията за обществено достояние.

III. ЕТИЧЕН КОДЕКС

Чл. 9. Мисия

Основната мисия на Фондацията е всестранно да стимулира и подпомага талантливи деца и младежи да развиват и утвърждават своите заложби в областта на културата и спорта, образованието и науката, здравословния начин на живот и екологията.

Чл. 10. Същност

Етичният кодекс на „Фондация Енчо Керязов“ регламентира ценностите и принципите, от които ще се ръководи Управителния съвет при осъществяването на своите цели и дейности.

Чл. 11. Ценности

При осъществяването на своите дейности „Фондация Енчо Керязов“ се ръководи от следните ценности:

 • Законност
 • Прозрачност
 • Почтеност
 • Добронамереност
 • Хуманизъм
 • Милосърдие
 • Справедливост
 • Доброволност
 • Единство

Чл. 12. Принципи

В своята дейност „Фондация Енчо Керязов“ се съобразява със следните принципи:

 • Компетентност
 • Професионализъм
 • Ефективност
 • Безпристрастност
 • Коректност
 • Толерантност
 • Безвъзмездност
 • Взаимоуважение
 • Заедност

Целите и дейностите имат задължителен характер за всички, които имат отношение към проектите на Фондацията – както за членовете на Управителния съвет и Обществено–експертния съвет, така и на редовите членове и доброволците, които ще бъдат ангажирани при необходимост за даден проект.

IV. СТРУКТУРА

Чл. 13. Управителен съвет

Управителния съвет на „Фондация Енчо Керязов“ е неин върховен колективен орган на управление и се състои от 7 члена.
Първият състав на УС се назначава от Учредителя на „Фондация Енчо Керязов“. След учредяването, този първи състав и всеки следващ имат правото да извършват промени в числеността и позициите на членския си състав. Членството в УС е доброволно.
Мандатът на всички членове на УС е със срок от 5 години, който може да бъде продължен. Оттеглянето от този пост става по молба на желаещия и се гласува от останалите членове на УС. На негово място се предлага и избира друго лице.
УС избира измежду своите членове заместник-председател, който поема функциите на Председателя, когато отсъства.

УС има пълните правомощия за администрирането на Фондацията – за управлението на приходите и разходите, както за текущите, така и за извънредните такива.
УС обсъжда и контролира състоянието на наличното имущество и формира инвестиционната и програмната политика на Фондацията.
УС обсъжда предложения и взима решения за инициативите, които Фондацията подкрепя или осъществява.
УС избира ръководители на проекти или програмни директори на утвърдените програми, стратегическите планове и предстоящи проекти.
УС обсъжда и приема правила за дейността на Фондацията, които се описват в Устава, който УС има право да изменя и допълва.
По решение на УС на Фондацията, могат да бъдат съставени помощни органи – работни групи по проекти, конкурсни комисии, научни състави, експертни съвети, екип от доброволци и други.
По решение на УС, неговите членове могат да получават възнаграждение за труда си във Фондацията.
За да извършва своята дейност, УС може да използва информация и предложения, предоставени както от Изпълнителния директор и Обществено-експертния съвет на Фондацията, така и от външни източници и сдружения.
УС взема решение за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, които отговарят на целите, залегнали в настоящия Устав.
УС утвърждава организационната структура и евентуално щатния състав на Фондацията, като определя размера на възнагражденията.
УС взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията в страната и чужбина, както и за преобразуване или прекратяване на Фондацията.
Заседанията на УС се свикват от неговия Председател или Зам.-председател, не по-рядко от два пъти в годината, с основен предмет на тема „Предначертаване на годишните инициативи” и „Приемане на Годишният финансов отчет”. Извънредни заседания се свикват при необходимост.
Членовете на УС могат да разработват инициативи и мероприятия, които да представят на останалите членове на Управителния съвет за обсъждане и гласуване. Всеки от тях има право на един съвещателен глас. Една инициатива или програма се счита за гласувана, ако две трети от членовете са дали за нея положителен вот.
УС може да вземе решение и неприсъствено, ако отсъстващите членове на УС са заявили писмено или по имейл положителния си или отрицателен вот за конкретно предложение.
Заседанията на УС се считат за редовни, когато е спазен редът за изпращане на поканата и когато присъстват поне 2/3 от състава на УС.
Заседанията на УС могат да се провеждат освен с лично присъствие и чрез видеоконферентна връзка по интернет или други технологии за дистанционни дискусии. Заседание, проведено по този начин се счита за
редовно проведено, ако след това бъде съставен протокол, в който изрично е упоменато това.
От всяко заседание се съставя Протокол, подписан от председателстващия заседанието и Протоколчика, като те отговарят за верността на съдържанието му. Протоколът се завежда под номер в хронологичен ред в Протоколната книга на Фондацията и се подпечатва с печата на Фондацията.
На края на всяка календарна година УС гласува предложеният от Изпълнителния директор Отчетен доклад за Годишната дейност на Фондацията и след одобрението му се публикува в сайта за обществено достояние.

Чл. 14. Председател

Председателят на УС на „Фондация Енчо Керязов“ е нейният Учредител – Енчо Ангелов Керязов. Цирков артист-еквилибрист. Носител на „Сребърен клоун” от Световният цирков фестивал в Монте Карло-2007 г. Почетен гражданин на гр. Ямбол.
Председателят на УС представлява „Фондация Енчо Керязов“ пред трети страни – държавни органи, обществени организации и частни лица, както в България, така и в чужбина. Той има правото да подписва всякакъв вид документация на Фондацията, както и да съхранява и използва двата печата на Фондацията при кореспонденция.
Председателят на УС свиква и председателства заседанията на УС.
Председателят свиква редовните или извънредните заседания на УС, като отправя чрез имейли, смс-и и/или писма към останалите членове покана, най-малко един месец преди насрочения ден. Тя трябва да съдържа датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, по чия инициатива то се свиква, както и проекта за дневен ред, заедно с допълнителните материали, ако има такива.
Председателят на УС има право на решаващ глас в случаите на равенство на гласовете при вот.
Председателят на УС осъществява оперативното ръководство на Фондацията, като следи за спазване на Устава от членовете на УС, членовете на Обществено–експертния съвет, членовете на административния персонал, както и всички временно или постоянно наети лица за дейностите на фондацията.
Председателят на УС има право по всяко време да изисква информация за финансовото състояние на Фондацията, работата по текущите проекти и заетостта на персонала.
Председателят на УС има за задача да поддържа доброто реноме на Фондацията в публичното пространство, както в България, така и в чужбина.
Председателят има правото да упълномощава други членове на Управителния съвет да представляват Фондацията вместо него пред трети лица и страни.
Председателят може да председателства заседание на Обществено–експертния съвет на Фондацията и има право на един съвещателен глас при взимането на решения.

Чл. 15. Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на „Фондация „Енчо Керязов“ се определя от нейния учредител.
Изпълнителният директор е пълноправен член на УС с право на един съвещателен глас и е служебен член на Обществено-експертния съвет.
Изпълнителният директор има изпълнителни функции и отговаря за фактическото управление на „Фондация Енчо Керязов“, като получава от Председателя на УС всички необходими правомощия, за да може да изпълнява задълженията си като такъв.
Изпълнителният директор разработва целите и дейностите, както принципите и ценностите, на които се основава мисията на Фондацията. Те се представят от него на УС за одобрение.
Изпълнителният директор гарантира за изпълнението на решенията на УС и докладва пред него за начина им на реализация.
Изпълнителният директор подготвя и съставя регламента на бъдещите инициативи на Фондацията, които трябва да се представят на УС за обсъждане и решение.
Изпълнителният директор изготвя и предлага мерките, които ще бъдат предприети за постигане мисията на Фондацията.
Изпълнителният директор осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Фондацията.
Изпълнителният директор организира административното устройство на Фондацията като длъжност и позиции, назначава персонала, организира и ръководи неговата работа. Сключва договори с лица, извършващи определени дейности по текущи проекти и програми на Фондацията.
Изпълнителният директор разработва процедурата, по която ще функционира Обществено-експертния съвет и я представя пред УС за одобрение.
Изпълнителният директор има правото да представлява Фондацията пред трети страни – държавни органи, обществени организации и частни лица. Той има правото да подписва и използва печата на Фондацията при кореспонденция.
Изпълнителният директор изготвя Годишния доклад за дейността на Фондацията през изминалата календарна година. В него подробно се описват всички мероприятия и проекти, както и ефекта от тях – морален и материален. Докладът се представя на УС за одобрение и се публикува в сайта на Фондацията за обществено достояние.

Чл. 16. Обществено – експертен съвет

Към „Фондация Енчо Керязов“ се създава Обществено-експертен съвет, в състава на който влизат експерти от различни сфери на обществения живот, деятели на науката и техниката, видни представители на деловите среди и бизнеса, хора на изкуството, изтъкнати спортисти и др. известни личности.
На първото свое заседание ОЕС ще получи официалния си статут като неразделна и важна част от структурата на Фондацията.
ОЕС има съществена роля в дейността на Фондацията, а именно – да представлява обществения интерес към целите и дейностите на Фондацията.
Съветът участва в обсъждането на концепцията за цялостната дейност на Фондацията, както и на нейни конкретни инициативи.
Основният ангажимент на Съвета е да подпомага, в съответствие с компетенциите на своите експерти, по подходящ начин дейността на Фондацията, като допринася за нейната ефективност и функционалност, а оттам и за нейния обществен престиж.
ОЕС има правото да взима решения в рамките на своите правомощия, изложени по-горе на редовни и извънредни заседания, които се свикват от Председателя или Изпълнителния директор на Фондацията.
Заседанията на ОЕС се ръководят от Изпълнителния директор на Фондацията. Той е длъжен да уведоми членовете за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията, предварително чрез имейли.
В случай на невъзможност да присъства лично на дадено заседание, всеки член може да изложи положителното или отрицателното си становище по всяка точка от дневния ред писмено, в обратен имейл до Изпълнителния директор. Така неговият глас ще бъде зачетен при гласуване на решенията на ОЕС.
Вотът при взимането на решения се счита за валиден, когато предложенията получат положителен вот на мнозинството от членовете на ОЕС.
От всяко заседание се съставя Протокол, подписан от водещият заседанието и лицето, изготвило протокола, като те отговарят за верността на съдържанието му. Протоколът се завежда под номер в хронологичен ред в Протоколната книга на Фондацията.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Представителство, срок и прекратяване

„Фондация Енчо Керязов“ се представлява от Председателя на УС и от Изпълнителния директор заедно и поотделно. Те са лицата, които имат право да представляват официално Фондацията пред трети страни – държавни органи, обществени организации и частни лица. Те имат правото да подписват документите на Фондацията и да използват двата печата при кореспонденция.
„Фондация Енчо Керязов“ се учредява за неопределен срок от време.
Учредителят си запазва правото в случай на прекратяване на Фондацията да действа като ликвидатор, а след ликвидацията да получи цялото нейно налично имущество.
В случай, че учредителят почине, запазените му права преминават автоматично върху неговите преки наследници, без да се прекратява Фондацията.
Фондацията може да се прекрати с решение на Учредителя или УС.

Чл. 18. Отличителни знаци и официални книги

Фондацията притежава два елипсовидни печата – един на кирилица и един на латиница – с оглед на кореспонденцията, която ще се води както на български език, така и на чужди такива. На тях съответно е изписано „Фондация Енчо Керязов“ и „Foundation Encho Keryazov“.
Логото на Фондацията е запазена марка и намира приложение в кореспонденцията, рекламните материали, уебсайта и др. предметни и виртуални обекти, имащи отношение към Фондацията.
Печатите и логото, се утвърждават от УС, и се използват по целесъобразност и необходимост.
Името на Фондацията, седалището и адреса на управление, Булстата и контактите се поставят върху всички официални документи и издания на Фондацията.
„Фондация Енчо Керязов“ разполага със задължителен книжен фонд, в който официалните книги са: Протоколна книга от заседанията на УС и ОЕС, Регистър на даренията и завещанията. Те се съхраняват в нейния офис и са общодостъпни за всички членове на Фондацията.

Чл. 19. Клонове на Фондацията

„Фондация Енчо Керязов“ може да открива и закрива свои клонове както в страната, така и в чужбина.
Клоновете на Фондацията не са самостоятелни юридически лица, и се ръководят от Управител, назначен от Председателя на УС.
Клоновете са задължени да водят книги, в които да описват подробно своята дейност. Управителят на клона е длъжен да представя пред УС годишен отчет за дейността и финансите на клона.

Чл. 20. Банкови сметки и контакти

Адресът по съдебна регистрация на „Фондация Енчо Керязов“ е:

София, 1000, пл. „Народно събрание” №12.
Адрес за кореспонденция: София, 1592, пк. 47.

Булстат: 176186537.

Банкови сметки:
в BGN: BG89UBBS80021059785930,
в EUR: BG38BGUS91601402051600.

Тел.: +359 892 203 366
Имейл: foundation.enchokeryazov@gmail.com
Уебсайт: www.enchokeryazov.org

Настоящият Устав влиза в сила на Първото заседание на УС на 09.09. 2011 г. Редактиран и допълнен с решение на Управителния съвет на „Фондация Енчо Керязов“ от 06.02.2012 г.
Всички незалегнали по-горе клаузи при необходимост могат да се вземат предвид, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.